Get Adobe Flash player

เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้กู้เงินได้

“แผนการเงินมีความสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือช่วยธนาคารในการพิจารณากลั่นกรอง ประเมินคุณภาพของผู้กู้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และกรณีที่เราขออนุมัติเงินกู้ไม่ได้ แผนการเงินก็จะช่วยบอกความต้องการใช้เงินในช่วงเวลาต่างๆ โดยใช้วิธีการจัดทำประมาณการทางการเงินล่วงหน้า ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมในการหาตัวช่วยอื่นๆ มาสำรอง…”

ดังนั้น เราจึงมีบทสรุปเนื้อหาการเขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้กู้เงินได้ มาให้ดาวโหลดกันครับ

One Response to “เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้กู้เงินได้”

  • sirikon chankrachang:

    มีประโยชน์มากเลยค่ะ แต่ไม่ทราบเพื่อนๆ ดาวน์โลดแล้ว font มีปัญหามั้ยคะ

Leave a Reply