Get Adobe Flash player

เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้กู้เงินได้

“แผนการเงินมีความสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือช่วยธนาคารในการพิจารณากลั่นกรอง ประเมินคุณภาพของผู้กู้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และกรณีที่เราขออนุมัติเงินกู้ไม่ได้ แผนการเงินก็จะช่วยบอกความต้องการใช้เงินในช่วงเวลาต่างๆ โดยใช้วิธีการจัดทำประมาณการทางการเงินล่วงหน้า ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมในการหาตัวช่วยอื่นๆ มาสำรอง…”

ดังนั้น เราจึงมีบทสรุปเนื้อหาการเขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้กู้เงินได้ มาให้ดาวโหลดกันครับ

2 Responses to “เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้กู้เงินได้”

Leave a Reply